Educomm Eduverzum Virtuális Nyelviskola: modulok

 • . - Angol ABC és kiejtése
  - bemutakozás
  - számok
  - határozott, határozatlan névelők
  - a személyes névmások különböző esetei
  - létige
  - többesszám, rendhagyó többesszám
  - birtokviszony ('s, of)
  - Egyszerű jelen
  - ismétlés és teszt
 • . - angol kijelentő mondat szórendje
  - elöljárók (személyes névmással)
  - leggyakoribb kérdőszavak
  - can segédige képzése, használata
  - idő kifejezése
  - felszólítás
  - Let's
  - have (got) képzés, használat
  - ismétlés és teszt
 • . - there is/are képzése, használata
  - főnevek megszámlálhatósága
  - megszámlálhatatlan főnevek
  - some/any
  - helyhatározó elöljárók
  - egyszerű jelen: alanyra kérdezés
  - létige múltideje: was/were
  - múltidejű időhatározók
  - évszakok, hónapok, napok
  - sorszámnevek
  - dátum kifejezése
  - ismétlés és teszt
 • . - do/does nyomatékosítás
  - visszaható névmások
  - there was/were képzése, használata
  - some/any használata 2.
  - Egyszerű múlt képzése, helyesírása, kiejtése
  - rendhagyó igék múltideje
  - Egyszerű múlt használata
  - ismétlés és teszt
 • . - rendhagyó igék múltja 2.
  - kérdőszavak 2.
  - somebody/something, anybody/anything
  - much/many/a lot of/lots of
  - árak
  - igék "ing"-es alakja
  - Folyamatos jelen képzése, használata
  - Folyamatos és egyszerű jelen összehasonlítása
  - ismétlés és teszt
 • . - "to be / to be being" szerkezet
  - always do / to be always doing
  - Folyamatos jelen jövőidejű jelentéssel
  - Egyszerű jelen jövőidejű jelentéssel
  - udvariassági formák 1.
  - udvariassági formák 2.
  - like doing / would like to do
  - telefonszámok
  - at/on/in időhatározókkal
  - ismétlés és teszt
 • . - melléknevek sorrendje
  - melléknevek középfoka
  - melléknevek felsőfoka, felsőfokú mondatok
  - a melléknévfokozás helyesírási szabályai
  - rendhagyó melléknévfokozás
  - alapfokú összehasonlítás 1.-2.
  - középfokú összehasonlítás 1.2.
  - ismétlés és teszt
 • .- megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek 1.-2.
  - melléknevek és határozószavak 1.-2.
  - határozatlan névelő használata
  - határozott névelő használata 1.-2.
  - névelő hiánya
  - országok, nemzetiségek, emberek és nyelvek
  - ismétlés és teszt
 • .- célhatározói "to"
  - célhatározói "for"
  - beszélő igék: speak / say / tell / talk
  - Folyamatos Múlt képzése, használata és más igeidőkhöz való viszonya
  - "going to" képzése, használata és más jövőidőkhöz való viszonya
  - ismétlés és teszt
 • .Témakörök:
  - bemutatkozás
  - útba igazítás
  - időjárás
  - rendelés
  - szoba- és asztalfoglalás
  - alkalmak
  - közlekedési eszközök
  - Budapest
  - London
  - átfogó ismétlés és teszt
 • .Szóképzés:
  - szófajváltozás alakváltozás nélkül
  - főnévből melléknév "y"-nal
  - "-ing" és "-ed" végződésű melléknevek
  - igei formák: do/to do/doing
  - összetett főnevek
  - összetett melléknevek
  - foglalkozásnevek -er /-or /-ess /-woman
  - gyakoriság kifejezése: főnév + ly
  - ellentét: il-, im-, in-, ir-, un-, dis-
  - ismétlés és teszt

 • .- egyszerű jövő (will) képzése, használata 1-2.
  - 'shall' segédige
  - egyszerű jövő és egyéb jövőidők
  - néma hangzók
  - szóhangsúly 1-2.
  - mondathangsúly
  - ismétlés és teszt
 • .- "used to" képzése, használata
  - was/were going to do használata
  - in time / on time közötti különbség
  - kötelezettség kifejezése "have to"-val
  - belső kényszer - "must"
  - szótárak és helyes szótárhasználat
  - kiejtés és fonetika
  - homophones - azonos ejtésű szópárok
  - ismétlés és teszt
 • .- kötelezettség kifejezése 'have got to'-val
  - a mustn't használata
  - may/might egyszerű jelen formája
  - may/might folyamatos jelen formája
  - may/might egyszerű jövő formája
  - may/might folyamatos jövő formája
  - sportok: do/play/go
  - somewhere/anywhere/somehow/anyhow
  - közönséges és tizedes törtek
  - ismétlés és teszt

 • .- (rendhagyó) igék 3. alakja
  - befejezett jelen (Present Perfect) képzése
  - been to / gone to használata
  - A befejezett jelenre jellemző időhatározók 1-2.
  - since / for használata
  - A befejezett Jelen használata 1-2.
  - A befejezett jelen és egyszerű múlt összehasonlítása
  - ismétlés és teszt
 • .Szóképzés:
  - befejezett melléknévi igenév (-ed)
  - minőség és állapotváltpzás (-en)
  - az "ex-" használata
  - valami jó leírása (well-)
  - újra csinálni valamit (re-)
  - az "-ous" használata
  - igéből főnév képzése (-ence)
  - melléknévből főnév képzése (-ness)
  - valami hiánya (-less)
  - ismétlés és teszt
 • .Szövegértési feladatok:
  - olvasás
  - jegyeztkészítés
  - tartalom
  - kérdések
  - teszt
  - igaz-hamis
  - kiegészítés
  - átalakítás
  - egyéb feladatok
  - ismétlés és teszt
 • .Hallgatásra épülő feladatok:
  - szórakozás
  - jegyzetkészítés
  - tartalom
  - kérdések
  - teszt
  - igaz-hamis
  - kiegészítés
  - átalakítás
  - egyéb feladatok
  - ismétlés és teszt
 • .Angol dalok:
  - London Bridge is falling down
  - Are you sleeping?
  - Old MacDonald had a farm
  - If you're happy and you know it
  - My Bonnie
  - What shall we do with the drunken sailor?
  - White Christmas
  - Jingle Bells
  - Silent Night
  - Ismétlés és teszt

 • .- az előző 19 modul anyagára épülő ismétlő és gyakroló feladatok
  - teszt